Vietanhsongngu.com - Chúc bạn học thành công! 0 giâybut I say it's been a big week in space newsnhưng tôi nói đó là một tuần quan trọng về tin tức không gianSửa2 giâyscientists have for the first time detected seismic waves tin tức các nhà khoa học lần đầu tiên phát hiện ra sóng địa chấnSửa6 giâythrough the core of Mars xuyên qua lõi của sao Hỏa Sửa8 giâynow what does that actually mean why is it significantgiờ thì điều đó thực sự có nghĩa là gì tại sao nó lại quan trọngSửa11 giâywell it's the way we probe the interior of the earth is vâng, đó là cách chúng ta thăm dò bên trong trái đấtSửa16 giâyand it's been done for more than 100 yearsvà nó đã được thực hiện trong hơn 100 nămSửa18 giây is to look at the way earthquakes are transmitted để xem xét cách động đất được truyền điSửa21 giâythrough the central regions of the earth qua các vùng trung tâm của trái đấtSửa23 giâythat's how we know that the Earth has a solid and a liquid metal coređó là cách chúng ta biết rằng Trái đất có chất rắn và một lõi kim loại lỏngSửa27 giây Now there is a spacecraft on Mars Hiện tại có một con tàu vũ trụ trên sao HỏaSửa30 giâyit's now been switched off as of December last yearnó hiện đã ngưng hoạt động kể từ tháng 12 năm ngoáiSửa33 giâyit's called insight and its job was to measure Người ta gọi đó là tầm nhìn và nhiệm vụ của nó là đo lườngSửa36 giâyseismic waves uh traveling through the uh sóng địa chấn uh truyền qua Sửa40 giâythe... the... the body of Mars through the under surface uh ... sao Hỏa thông qua bề mặt bên dưới Sửa42 giâyand some recent analysis is donevà một số phân tích gần đây được thực hiệnSửa46 giâyby scientists at the University of Maryland andbởi các nhà khoa học tại Đại học Maryland vàSửa48 giâyelsewhere has shown that we can now track những nơi khác đã chỉ ra rằng giờ đây chúng ta có thể theo dõi Sửa52 giâythese seismic waves through the core of Mars những sóng địa chấn này qua lõi của sao Hỏa,Sửa55 giâythe central core which as I said on Earth is lõi trung tâm mà như tôi đã nói trên Trái đất làSửa58 giây a mixture of solid and liquid iron, itmột hỗn hợp của sắt rắn và lỏng, Sửa61 giâyturns out that Mars's core is liquidHóa ra lõi của sao Hỏa là chất lỏngSửa64 giâyso it's molten it does not have a central vì vậy nó nóng chảy nó không có lõi rắn trung tâm Sửa68 giâyuh...uh solid core like... the... like... the Earth doesgiống như Trái đấtSửa72 giâyand its composition is quite different và thành phần của nó là khá khác nhauSửa74 giâythe earth's core is ...uh... nickel and iron lõi trái đất là uh niken và sắtSửa77 giâymostly iron now Mars's core seems to have bây giờ chủ yếu là sắt, lõi của sao Hỏa dường như Sửa80 giâya high percentage of some quite unusual elementscó tỷ lệ cao một số nguyên tố khá bất thườngSửa85 giâymost notably sulfur and oxygenđáng chú ý nhất là lưu huỳnh và oxy Sửa87 giây which are much lighter than ironnhẹ hơn nhiều so với sắtSửa89 giâyand so they make up apparently và vì vậy chúng dường như tạo nên Sửa91 giâysomething like 20% of the core of Mars andthứ gì đó giống như 20% lõi của sao Hỏa vàSửa94 giâywhat that suggests is that Mars may have điều đó gợi ý rằng sao Hỏa có thể đã có Sửa97 giâyhad a very different story to tell whenmột câu chuyện rất khác để kể khiSửa100 giâyit comes to its Origins the way planets were formed wenói đến Nguồn gốc của nó, cách các hành tinh được hình thành chúng taSửa103 giâytend to assume rocky planets like the Earth có xu hướng cho rằng các hành tinh đá như Trái đất Sửa105 giâyand Mars all form the same way but và Sao Hỏa tất cả đều hình thành theo cùng một cách nhưng Sửa107 giâygiven this difference in their Central compositiondo sự khác biệt này trong thành phần Trung tâm của chúngSửa110 giâymaybe that is not the casecó lẽ đó không phải là trường hợpSửa113 giâyokay we also have a new image of a black hole được rồi, chúng ta cũng có một hình ảnh mới về lỗ đenSửa116 giâywe'll show this picture to our viewers now chúng tôi sẽ hiển thị hình ảnh này cho người xem của chúng tôi bây giờSửa120 giâyand I might just get you to explain for exactly và tôi có thể giúp bạn giải thích chính xác Sửa122 giâywhat it is that we're looking at herenhững gì chúng ta đang xem xét ở đâySửa125 giâyokay so this is a... a black hole được rồi, vậy đây là một... lỗ đen Sửa128 giâyat the center of a galaxy, it isở trung tâm của một thiên hà, nó làSửa130 giâya Supermassive Black Hole uh...một lỗ đen siêu lớn à..Sửa132 giâymany ...um... in fact billion times nhiều... um ...trên thực tế khối lượng gấp hàng tỷ lần Sửa134 giâythe mass of our sun mặt trời của chúng taSửa136 giâyuh and uh we know that galaxies do have theseuh và uh chúng ta biết rằng các thiên hà có nhữngSửa139 giây supermassive black holes at the center, this one's lỗ đen siêu lớn này ở trung tâm, hành tinh nàySửa141 giâyparticularly important it's a Galaxy that rejoicesđặc biệt quan trọng đó là Galaxy vui mừngSửa144 giâyin the Glamorous name of m87 với cái tên quyến rũ của m87Sửa147 giâyuh it has been well studied by uh nó đã được nghiên cứu kỹ lưỡng bởiSửa149 giâyuh by a ground-based radio telescopes in the past uh bởi một kính viễn vọng vô tuyến trên mặt đất trong quá khứSửa152 giâyand so we have seen an image already và vì vậy chúng ta đã thấy hình ảnh Sửa155 giâyof the black hole at the center of m87 của lỗ đen ở trung tâm của m87Sửa157 giâywhat we've seen now những gì chúng ta đã thấy bây giờ Sửa159 giâyuh and uh perhaps um can concentrate on the ...uhm... có lẽ ừm có thể tập trung vào ...Sửa162 giâyon the center of the image ở trung tâm của hình ảnhSửa163 giâythat you were just showing is the way mà bạn vừa chỉ ra là cách Sửa165 giâythat black coal relates to the jet of materialmà than đen liên quan đến tia vật chất Sửa168 giây that it's spitting out mà nó phun raSửa170 giâythis is only detectable by a very large điều này chỉ có thể được phát hiện bởi một dãy Sửa172 giâyarrays of radio telescopes spread all over the Earthkính viễn vọng vô tuyến rất lớn trải khắp Trái đấtSửa175 giâyso you've effectively got a telescope the sizevậy là bạn đã có một chiếc kính thiên văn có kích cỡSửa177 giây of our planet bằng hành tinh của chúng taSửa178 giâyuh to look at these things and seeuh để xem những thứ này và xem xétSửa180 giây the detail that is emerging. We know that blackchi tiết đang hiện rõ. Chúng ta biết rằngSửa183 giâyholes like this do spit out material những lỗ đen như thế này phun ra vật chấtSửa185 giâynot from the black hole itself but không phải từ bản thân lỗ đen mà Sửa187 giâyfrom the disc of debris around it at very high speeds từ mảnh vụn xung quanh nó với tốc độ rất caoSửa191 giâyand what this new image shows is just và hình ảnh mới này chỉ ra Sửa193 giâyhow that connects to the black hole itself, howcách nó kết nối với lỗ đen, cáchSửa196 giây the black hole organizes that lỗ đen tổ chức Sửa198 giâywhat's called A nutrition disc of debris around it cái được gọi là Đĩa dinh dưỡng gồm các mảnh vụn xung quanh nó Sửa201 giâyfocuses it into a jet and thentập trung nó thành một tia phản lực và sau đóSửa203 giâyspits that jet out at speeds almostphun ra tia phản lực với tốc độ gần nhưSửa205 giâythe speed of light very exciting astronomy tốc độ ánh sáng rất thú vị thiên văn học Sửa209 giâyvery exciting indeed red rất thú vị thực sự với hành tinh đỏSửa211 giâywe've all learned something there in the last few minutes tất cả chúng ta đã học được điều gì đó ở đó trong vài phút quaSửa213 giâyI think really appreciate you joining us Tôi nghĩ thực sự đánh giá cao việc bạn tham gia cùng chúng tôi Sửa215 giâyto explain all of that, thank youđể giải thích tất cả những điều đó, cảm ơn ôngSửa498 giâyalways a pleasure many thankschúc vui vẻ, cảm ơnSửa

Bạn đã chọn chế độ Luyện nghe.

Nếu muốn hiển thị lại lời bài hát, hãy nhấn nút bật sub.

Play Tắt Sub Tải Sub
HomeVideoAstronomers capture image of black hole 'spitting out' debris nearly the 'speed of light'
BÁO GIÁ DỊCH THUẬT
Liên hệ ngay!